Legale informatie

In overeenstemming met de informatieplicht vervat in artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli, Diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeren wij u dat de inhoud van deze webpagina https:/ /casaruralcanjepet.com (hierna, de “Website”) behoort toe aan ALDO DEL ZOPPO FORNO met maatschappelijke zetel te Carrer Brugueres, 16 (El Pasteral) (Spanje) en met CIF-nr. 41605550E. Deze juridische mededeling regelt de gebruiksvoorwaarden van het bovengenoemde internetportaal.

 

Gebruikersacceptatie

Deze juridische kennisgeving regelt de toegang, navigatie en gebruik van de volgende website https://casaruralcanjepet.com, die ALDO DEL ZOPPO FORNO ter beschikking stelt van internetgebruikers. Daarom impliceert toegang ertoe de verwerving van de toestand van de gebruiker en daarmee de aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden van het web. Indien u het niet eens bent met de voorwaarden, dient u af te zien van het gebruik van de website.

De gebruiker wordt geïnformeerd en aanvaardt dat toegang tot deze website op geen enkele manier het begin van een commerciële relatie met ALDO DEL ZOPPO FORNO inhoudt.

 

Inhoud en gebruik

Het bezoek aan de website door de gebruiker moet op verantwoorde wijze gebeuren en in overeenstemming met de huidige wetgeving, te goeder trouw, deze juridische kennisgeving en met inachtneming van de intellectuele en industriële eigendomsrechten die eigendom zijn van ALDO DEL ZOPPO FORNO. De website biedt een breed scala aan informatie, diensten en gegevens. De gebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de website.

Het gebruik van de inhoud van de website voor doeleinden die onwettig zijn of kunnen zijn, is volledig verboden, evenals het uitvoeren van enige actie die schade veroorzaakt of kan veroorzaken of wijzigingen van welke aard dan ook die niet zijn goedgekeurd door ALDO DEL ZOPPO FORNO, naar het web of de inhoud ervan.

ALDO DEL ZOPPO FORNO behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de door haar passend geachte wijzigingen op haar website aan te brengen, waarbij zij zowel de inhoud als de diensten die via de website worden aangeboden en de manier waarop ze worden gepresenteerd of geplaatst op hun website kunnen wijzigen, verwijderen of toevoegen. servers.

 

Verantwoordelijkheden en garanties

ALDO DEL ZOPPO FORNO verklaart de nodige maatregelen te hebben genomen die, binnen haar mogelijkheden en de stand van de techniek, de goede werking van de website en de afwezigheid van virussen en schadelijke componenten mogelijk maken. Echter, ALDO DEL ZOPPO FORNO. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de volgende situaties die als voorbeeld worden genoemd, maar niet als beperking:

  • De continuïteit en beschikbaarheid van de inhoud.
  • De afwezigheid van fouten in de inhoud of de correctie van enig defect dat zich kan voordoen.
  • De afwezigheid van virussen en/of andere schadelijke componenten.
  • De schade veroorzaakt door een persoon die de beveiligingssystemen van ALDO DEL ZOPPO FORNO schendt.
  • Het gebruik dat gebruikers kunnen maken van de inhoud op het web. Bijgevolg garandeert ALDO DEL ZOPPO FORNO niet dat het gebruik dat gebruikers kunnen maken van de inhoud op de website, indien van toepassing, in overeenstemming is met deze juridische kennisgeving, noch dat het gebruik van de website zorgvuldig wordt uitgevoerd.
  • Het gebruik door minderjarigen van de website of het verzenden van hun persoonlijke gegevens zonder de toestemming van hun voogden, zijnde de voogden die verantwoordelijk zijn voor het gebruik dat zij van internet maken.
  • De inhoud waartoe de gebruiker toegang heeft via ongeautoriseerde links of die door gebruikers is geïntroduceerd via opmerkingen of vergelijkbare tools.
  • Het invoeren van foutieve gegevens door de gebruiker of een derde partij.

 

ALDO DEL ZOPPO FORNO kan de toegang tot de website zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk opschorten vanwege onderhouds-, reparatie-, update- of verbeteringswerkzaamheden. Bijgevolg is ALDO DEL ZOPPO FORNO in geen geval verantwoordelijk voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebrek aan beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website of uit de onderbreking van de werking van de website. Als de omstandigheden het toelaten, zal ALDO DEL ZOPPO FORNO de gebruiker echter voldoende van tevoren op de hoogte stellen van de verwachte datum voor de opschorting van de inhoud.

 

Ook in overeenstemming met art. 11 en 16 van wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), ALDO DEL ZOPPO FORNO. verbindt zich ertoe om inhoud die de huidige wetgeving, de rechten van derden of de goede zeden zou kunnen aantasten of in strijd is met de huidige wetgeving, de goede zeden en de openbare orde te verwijderen of, waar nodig, te blokkeren.

 

linkbeleid

ALDO DEL ZOPPO FORNO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waartoe de gebruiker toegang heeft via de links op zijn website en verklaart in geen geval over te gaan tot het onderzoeken of uitoefenen van enige vorm van controle over de inhoud van andere websites. Evenzo garandeert het niet de technische beschikbaarheid, nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid, geldigheid of wettigheid van sites buiten zijn eigendom die toegankelijk zijn via de links.

 

Intellectueel en industrieel eigendomsbeleid

ALDO DEL ZOPPO FORNO is de exclusieve eigenaar van de rechten met betrekking tot zijn website en zijn sociale netwerken, daarom zijn alle inhoud, grafisch ontwerp en codes die deel uitmaken van https://casaruralcanjepet.com exclusief eigendom van ALDO DEL ZOPPO FORNO. De reproductie, distributie, openbare communicatie, transformatie of elke andere activiteit die met de inhoud wordt uitgevoerd, is verboden, zelfs als de bronnen worden vermeld, tenzij u de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming hebt van ALDO DEL ZOPPO FORNO.

ALDO DEL ZOPPO FORNO verleent geen enkele toestemming voor het gebruik van zijn intellectuele en industriële eigendomsrechten of enig ander eigendom of recht met betrekking tot het web, en in geen geval zal worden begrepen dat de toegang en navigatie van de gebruikers impliceert een afstandsverklaring, overdracht, licentie of gehele of gedeeltelijke overdracht van genoemde rechten door ALDO DEL ZOPPO FORNO. Elk gebruik van deze inhoud dat niet eerder is toegestaan ​​door ALDO DEL ZOPPO FORNO zal worden beschouwd als een ernstige inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten en zal aanleiding geven tot de wettelijk vastgestelde verantwoordelijkheden. ALDO DEL ZOPPO FORNO behoudt zich het recht voor om de overeenkomstige gerechtelijke en buitengerechtelijke acties tegen de gebruiker uit te oefenen.

 

Gegevensbeschermingsclausule

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, worden gebruikers geïnformeerd dat hun gegevens zullen worden opgenomen in het register van behandelingsactiviteiten van ALDO DEL ZOPPO FORNO om uiteindelijk de gecontracteerde diensten uit te kunnen voeren .

In overeenstemming met de huidige regelgeving informeert ALDO DEL ZOPPO FORNO dat de gegevens worden bewaard voor de periode die strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de geleverde diensten.

Evenzo zullen de gegevens worden verwerkt op een rechtmatige, loyale, transparante, adequate, relevante, beperkte, exacte en bijgewerkte manier. Daarom verbindt ALDO DEL ZOPPO FORNO zich ertoe om alle redelijke technische en beveiligingsmaatregelen te nemen zodat deze onmiddellijk worden verwijderd of gecorrigeerd wanneer ze onjuist of onjuist zijn.

In overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming kunnen gebruikers hun recht op toegang, rectificatie, beperking van de behandeling, verwijdering, overdraagbaarheid en verzet tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens uitoefenen, evenals afstand doen van de toestemming die is gegeven voor de behandeling ervan. Het verzoek moet worden gericht aan het volgende e-mailadres reservas@casaruralcanjepet.com .

 

Voorbehoud van het recht om deze juridische kennisgeving te wijzigen

ALDO DEL ZOPPO FORNO behoudt zich het recht voor om deze juridische kennisgeving te wijzigen om deze aan te passen aan elke regelgevende wijziging of nieuwigheid, om technische redenen, als gevolg van wijzigingen in de diensten aangeboden door ALDO DEL ZOPPO FORNO of als gevolg van strategische beslissingen van het bedrijf. In deze gevallen wordt deze webpagina vooraf op de hoogte gebracht van de wijzigingen die zullen plaatsvinden en vanaf wanneer deze volledig van kracht worden.

Als de gebruiker niet tevreden is met de wijzigingen, moet hij stoppen met het gebruik van de website. Het gebruik van de website nadat de wijzigingen zijn aangebracht, impliceert de aanvaarding ervan door de gebruikers.

 

Nietigheid

Als een van deze bepalingen nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, is die bepaling (of het gedeelte dat nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden) nietig, zonder de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen aan te tasten.

 

Neem contact met ons op

Om contact met ons op te nemen, kunt u dit doen op het hierboven vermelde adres en ook telefonisch op het nummer dat op het web staat vermeld.